NetShred 5.5

NetShred 5.5

Mireth Technology Corp. – 8,4MB – Shareware – Mac
Clear Cache, erase History permanently with NetShred, the easy-to-use internet track eraser for Mac OS 8 and OS 9 that securely erases cached files your browser and email programs leave behind. NetShred is the internet privacy software that is easy, fast and cleaner. Easy because it runs automatically - you don't have to remember to use it. Fast because it runs in the background - you don't have to wait for it. Cleaner because it will erase, not just delete all internet tracks for almost every browser and email program on Mac OS 8/9. Your web browser stores copies of the images and text that you see in on your hard drive. Anyone with access to your computer can look through these files and see what information you have accessed on the web. These internet tracks - browser cache, history, download cache and email trash - not only potentially compromise your privacy, they also take up a lot of disk space. Clearing your cache, throwing these files in the trash, or deleting them will not remove the file contents from the hard disk - it just removes the file name from the directory, leaving the data intact and recoverable. To dispose of these internet tracks, use an internet track eraser to erase them so they CAN'T be recovered.

Tổng quan

NetShred là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Mireth Technology Corp..

Phiên bản mới nhất của NetShred là 5.5, phát hành vào ngày 02/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

NetShred đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac. Tải về tập tin có kích thước 8,4MB.

NetShred Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho NetShred!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Mireth Technology Corp.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản